Zaloguj się
PLATFORMA SPRZEDAŻOWA B2B - ZAPRASZAMY!
Regulamin Promocji Derform 2021

REGULAMIN PROMOCJI

„PROMOCJA DERFORM 2021”

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji PROMOCJA DERFORM 2021 zwanej dalej „Promocją”, jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Tarnowo Podgórne kod: 62-080, Sady, ul. Za Motelem 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000017923, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 781-00-20-305, posiadająca numer REGON 630196165, zwana dalej „Organizatorem”.

 

 1. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i następnych Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Uczestnikami Promocji zwanymi dalej KLIENTEM mogą być wyłącznie przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamówienia asortymentu Organizatora podczas trwania promocji.

 

 1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów Firmy DERFORM z oferty Organizatora dostępnej w Cenniku.

 

 1. Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora, w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, które zamówi lub zakupi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 

 1. Przedstawiciel firmy dokonujący zamówienia (Uczestnik) potwierdza pisemnie wybór i zamówienie nagrody, wskazując adres, na który ma zostać przesłana, osobę upoważnioną do jej odbioru oraz dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty internetowej). W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

 

 1. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.

 

 1. Uczestnik, któremu przysługuje prawo odbioru nagrody, nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

 

 1. Na zamówiony w trakcie promocji towar przysługiwać będzie prawo zwrotu maksymalnie 30%.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI DERFORM 1 / 2021

 

 

 1. W promocji biorą udział wyłącznie zamówienia, potwierdzone przez Przedstawicieli Handlowych Derform, złożone bezpośrednio u nich lub przez platformę sprzedażową Derform, rozliczane na podstawie dokumentów sprzedażowych.

 

 1. Warunkiem skorzystania z promocji 1/2021 polegającej na otrzymaniu dowolnych produktów firmy Derform (również z marki Kidwell) o wartości określonej poniżej, jest zakup produktów DERFORM wg cen z cennika Derform (przed rabatem):

 

 1. Za zakup za minimum 10.000 zł netto przed rabatem wg cen z cennika Derform KLIENTOWI przysługują dowolne produkty Derform o wartości 4% (produkty Kidwell 3%) zrealizowanego zamówienia w cenach cennikowych Derform przed rabatem
 2. Za zakup za minimum 20.000 zł netto przed rabatem wg cen z cennika Derform KLIENTOWI przysługują dowolne produkty Derform o wartości 5% (produkty Kidwell 4%) zrealizowanego zamówienia w cenach cennikowych Derform przed rabatem.

 

 1. Podstawę zamówień zaliczanych do promocji stanowią wszystkie zamówienia przyjęte w terminie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. na dowolne produkty Derform oraz te zrealizowane zamówienia, które zostały przyjęte w 2020 r. na produkty z wybranych kolekcji Derform oferowanych na sezon BTS 2021 r.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

 1. Przekazanie nagród nastąpi po weryfikacji realizacji zamówień KLIENTA oraz weryfikacji dotrzymania przez KLIENTA warunków zwrotów BTS 2021, ale nie wcześniej niż 2 listopada 2021 r.

 

 1. Nagroda będzie rozliczona poprzez możliwość zakupu dowolnych produktów DERFORM w promocyjnej cenie 0,01 zł za sztukę.

 

 1. Na produkty zakupione w ramach rozliczenia nagrody, Derform wystawi fakturę na KILENTA o wartości 0,01 zł netto za szt. towaru.

 

 

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI DERFORM 2 / 2021

 

 1. W promocji biorą udział wyłącznie zamówienia, potwierdzone przez Przedstawicieli Handlowych Derform, złożone bezpośrednio u nich lub przez platformę sprzedażową Derform, rozliczane na podstawie dokumentów sprzedażowych.

 

 1. Warunkiem skorzystania z promocji 2/2021 polegającej na przyznaniu BONU SODEXO o wartości określonej poniżej, jest zakup produktów wyłącznie marki BACKUP wg cen z cennika Derform (przed rabatem):

 

 1. Za zakup produktów BACKUP za minimum 12.000 zł netto przed rabatem wg cen z cennika Derform, KLIENTOWI przysługuje BON SODEXO za kwotę 250 zł brutto
 2. Za zakup za minimum 20.000 zł netto przed rabatem wg cen z cennika Derform, KLIENTOWI przysługuje BON SODEXO za kwotę 500 zł brutto
 3. Suma wartości wszystkich zamówień biorących udział w promocji, daje KLIENTOWI możliwość uzyskania wielokrotności liczby bonów (np. za zamówienia o łącznej wartości MINIMUM 32.000 zł netto KLIENT otrzymuje bon o wartości 750 zł brutto, a za zakup za kwotę minimum 40.000 przysługuje bon o wartości 1.000 zł brutto).

 

 1. Podstawę zamówień zaliczanych do promocji stanowią wszystkie zamówienia przyjęte w terminie od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. wyłącznie na produkty marki BACKUP oraz te zrealizowane zamówienia, które zostały przyjęte w 2020 r. na produkty BACKUP oferowane na sezon BTS 2021 r.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Wartość zamówień wykorzystana do wydania nagród w PROMOCJI 2/2021 umniejsza wartość zamówień do wydania nagród w PROMOCJI 1/2021.

 

 

 1. Przekazanie nagród nastąpi po weryfikacji realizacji zamówień KLIENTA oraz weryfikacji dotrzymania przez KLIENTA warunków zwrotów BTS 2021, ale nie wcześniej niż 2 listopada.

 

IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja - reklamacja” nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.

 

 1. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

 

 1. Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, jego dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

 1. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

 1. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.
  Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie oraz przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych przepisach prawnych. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Tarnowo Podgórne (kod: 62-080), Sady ul. Za motelem 1. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz usuwania.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie czasu trwania Promocji lub liczby i rodzaju nagród w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez uczestników.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium