Zaloguj się
PLATFORMA SPRZEDAŻOWA B2B - ZAPRASZAMY!
Regulamin Promocji Kidea

REGULAMIN PROMOCJI

Fall Winter 2020 KIDEA

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Organizatorem akcji Sprzedaż premiowa zwanej dalej „Promocją”, jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Tarnowo Podgórne kod: 62-080, Sady, ul. Za Motelem 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000017923, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 781-00-20-305, posiadająca numer REGON 630196165, zwana dalej „Organizatorem”.
 • Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 • Promocja trwa od dnia 21 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonujący w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamówienia asortymentu Organizatora. 
 • Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży produktów Firmy DERFORM z oferty Organizatora dostępnej w Cenniku.
 • Zamierzeniem Organizatora nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom (zwanym dalej: „Innymi Podmiotami”) oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo produktom z oferty Organizatora, w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby produktów innych Podmiotów, które zamówi lub zakupi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jej zakończeniu.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 

 • Promocja przeznaczona jest dla przedsiębiorców detalicznych, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w terminie od 21 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonają zamówienia wybranych przez siebie dowolnych Produktów Kidea.
 • Warunkiem skorzystania z promocji Świątecznej Kidea jest złożenie jednorazowego zamówienia na dowolne produkty Kidea o wartości minimum 2000 zł netto przed rabatem (wg cennika Derform).
 • Z tytułu jednorazowego zamówienia, spełniającego warunki określone powyżej, Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej nagrody w postaci bonu Sodexo o wartości 70 zł. Dopuszczalna jest wielokrotność nagrody za zamówienia o wielokrotności 2000 zł netto.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 • Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju. Uczestnikom Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody, które nie powstały z jego winy.
 • Uczestnik, któremu przysługuje prawo odbioru nagrody, nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osobę trzecią.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 • Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja - reklamacja” nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora.
 • Prawo złożenia reklamacji dotyczącej Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać nazwę Uczestnika, jego dokładny adres, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora.
  Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom, na których promocja będzie obowiązywała oraz na stronie internetowej Organizatora. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie oraz przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych przepisach prawnych. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Udział w Promocji jest dobrowolny, wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.
 • Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY, Tarnowo Podgórne (kod: 62-080), Sady ul. Za motelem 1. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w zakresie czasu trwania Promocji lub liczby i rodzaju nagród w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez uczestników.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium