Zaloguj się
PLATFORMA SPRZEDAŻOWA B2B - ZAPRASZAMY!
Regulaminy Platformy B2B

 

(Regulamin Platformy B2B Derform)

- DYSTRYBUTORZY -

 

określający m.in. zasady składania Zamówień poprzez Platformę, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy i Platformie.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Składanie Zamówień
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja przyjętego Zamówienia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Dane osobowe
§ 9 Zastrzeżenia

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Platformy (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć na Platformie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – podmiot niebędący Konsumentem, składający Zamówienie poprzez Platformę.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Platforma – Platforma Sprzedażowa B2B Derform, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://b2b.derform.com.pl
Sprzedawca - DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000017923, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego na Platformie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Platformy, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Derform sp.j. Deręgowscy, Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Adres e-mail: b2b@derform.com.pl.
 3. Telefon: 508 109 968 w godz. 8:00–16:00

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowej obsługi Platformy potrzebne są:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies,
  3. aktywne konto e-mail – dla założenia Konta i uzyskania pełnego dostępu do Platformy, w tym do możliwości składania Zamówień.

       

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia na Platformie mogą składać wyłącznie Kupujący niebędący Konsumentami.
 2. W celu dokonywania Zamówień należy zarejestrować się na Platformie, tj. założyć na niej Konto.
 3. Ceny towarów widoczne na Platformie są cenami orientacyjnymi podanymi w kwocie netto oraz kwocie zawierającej podatek VAT - ostateczny koszt Zamówienia, tj. uwzględniający ewentualne rabaty posiadane przez Kupującego, zostanie wskazany Kupującemu przez Sprzedawcę po otrzymaniu Zamówienia.
 4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się: cena za towar (wraz z odpowiednim podatkiem VAT) oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru – z zastrzeżeniem ust. 3.
 5. Kupujący poprzez Platformę składa Sprzedawcy Zamówienie.
 6. W celu złożenia Zamówienia wybrany towar należy dodać do koszyka na Platformie.
 7. Następnie Kupujący podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego Zamówienia.
 8. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego oraz pod warunkiem, że wartość zamówienia wynosi co najmniej 2500 zł brutto.
 9. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu – z zastrzeżeniem ust. 3.
 10. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, na adres podany na Koncie.
 11. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 12. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  2. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 2. W przypadku wybrania opcji płatności z góry, informacja na temat terminu płatności za towary zostanie przekazana przez Sprzedawcę po zawarciu umowy sprzedaży, tj. po przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 3. Kupujący dokonując zakupów na Platformie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.
 4. W przypadku braku dokonania zapłaty w terminie Sprzedawca uprawniony jest do anulowania aktualnych i przyszłych Zamówień Kupującego lub zablokowania Konta.

 

§ 6 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 5 Dni roboczych od daty przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 3. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Towary zakupione na Platformie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji Zamówienia.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące działania Platformy należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

 

§ 8 DANE OSOBOWE

 1. 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Platformy jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Platformie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami na Platformie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  1. umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   oraz
  3. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży na Platformie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami na Platformie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. przestanie obowiązywać zawarta między Sprzedawcą a Kupującym umowa sprzedaży;
  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Platformę;
  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
   • w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 

   a także prawo:

   f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 9 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane na Platformie Zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu i – w przypadku przyjęcia Zamówienia do realizacji – stanowi odrębną umowę sprzedaży. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego (podmiotu niebędącego Konsumentem) jest wyłączona – w granicach prawnie dopuszczalnych.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 5. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym (podmiotem niebędącym Konsumentem) sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

Regulamin konta na Platformie Sprzedażowej B2B Derform

 

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Platformy (usługa), dzięki której Kupujący może założyć na Platformie swoje indywidualne Konto. 
Kupujący – podmiot niebędący Konsumentem, składający zamówienie poprzez Platformę.
Platforma – Platforma Sprzedażowa B2B Derform, prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem https://b2b.derform.com.pl
Sprzedawca – DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000017923, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165.

 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Derform sp.j. Deręgowscy, Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Adres e-mail: b2b@derform.com.pl.
 3. Telefon: 508 109 968 w godz. 8:00–16:00

 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do założenia i prawidłowej obsługi Konta potrzebne są:
 • aktywne konto e-mail,
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

 

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do składania zamówień na Platformie.
 2. Konto daje Kupującemu możliwości, takie jak: składanie zamówień, przeglądanie historii zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz na Platformie.
 4. W terminie 5 Dni roboczych od przesłania Sprzedawcy formularza, o którym mowa w ust. 3, Sprzedawca dokona weryfikacji danych Kupującego podanych w formularzu. Po pozytywnej weryfikacji, Kupującemu zostanie utworzone Konto.
 5. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 6. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 7. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: b2b@derform.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 8. W przypadku niedokonania w terminie zapłaty za złożone za pośrednictwem Konta zamówienie, Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania Konta.

 

§ 5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: b2b@derform.com.pl.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania z Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Platformie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Sprzedawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Kupującego będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Kupującego lub Sprzedawcę;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta, zwłaszcza w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1.  konieczność dostosowania Platformy do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Platformy;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy: b2b@derform.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego (podmiotu niebędącego Konsumentem) jest wyłączona – w granicach prawnie dopuszczalnych.
 9. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym podmiotem niebędącym Konsumentem) sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 


Regulamin newslettera Platformy B2B Derform

- DYSTRYBUTORZY -

 

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Platformy, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach oferowanych na Platformie.

Platforma – Platforma Sprzedażowa B2B Derform, prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://b2b.derform.com.pl

Usługodawca – DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000017923, posiadająca NIP 7810020305, nr REGON 630196165.

Usługobiorca - podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zakładający Konto na Platformie lub korzystający z Konta.

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Platformie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, zwłaszcza korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5.
 7. Wypisanie się z Newslettera, w tym zwłaszcza poprzez skorzystanie przez Usługobiorcę z linku do wypisania się z Newslettera, będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: b2b@derform.com.pl
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach usługi Newslettera przez Usługobiorcę jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej na Platformie Polityce prywatności, ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka Newslettera. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newslettera. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newslettera;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zwłaszcza z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newslettera lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: b2b@derform.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
 7. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy w związku z umową w zakresie wysyłania Newslettera jest wyłączona – w zakresie prawnie dopuszczalnym.
 8. W przypadku ewentualnego sporu między Usługodawcą a Usługobiorcą, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 


 

 Regulamin Platformy B2B Derform

- KLIENCI DETALICZNI -

 

 

Określający zasady korzystania z Platformy, w tym składania zamówień na Platformie.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Dane kontaktowe
§ 3 Postanowienia wstępne
§ 4 Wymogi techniczne
§ 5 Składanie Zamówień
§ 6 Płatności
§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia
§ 8 Reklamacje
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia

 

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Platformy (usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Platformy), dzięki której Zamawiający może założyć na Platformie swoje indywidualne Konto. 
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Zamawiający – podmiot niebędący Konsumentem, będący Użytkownikiem Platformy, składający Zamówienie u Sprzedawcy poprzez Platformę.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sprzedawca – wybrany przez Zamawiającego podczas składania zamówienia (z rozwijanej listy) przedsiębiorca (dystrybutor) będący sprzedawcą towaru.
Platforma – Platforma internetowa B2B prowadzona przez Administratora Platformy pod adresem https://b2b.derform.com.pl umożliwiająca Zamawiającemu zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym. 
Administrator Platformy - DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY z siedzibą pod adresem Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000017923, NIP 7810020305, nr REGON 63019616500000 będąca właścicielem i administratorem Platformy.
Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży zakupu towaru dostępnego na Platformie w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem Platformy, zawierająca: oznaczenie towaru, ilość oraz jego cenę.

 

§ 2 Dane kontaktowe Administratora Platformy

 1. Adres pocztowy: Derform sp.j. Deręgowscy, Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080  Tarnowo Podgórne
 2. Adres e-mail: b2b@derform.com.pl
 3. Telefon: 508 109 968 w godz. 8:00–16:00

 

§ 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformy i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Platformy.
 2. Informacje prezentowane na Platformie są jedynie zaproszeniem dla Zamawiających do składania Sprzedawcom ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych na Platformie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Zamawiającego przez Sprzedawcę.

 

§ 4 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Platformy potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu
 • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla założenia Konta, a także złożenia Zamówienia na Platformie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest również aktywne konto e-mail oraz NIP Zamawiającego.

 

§ 5 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Ceny towarów widoczne na Platformie są cenami orientacyjnymi podanymi w kwocie netto oraz kwocie zawierającej podatek VAT. Ostateczny koszt zamówienia tj. z uwzględnieniem ewentualnych rabatów posiadanych przez Sprzedawców, zostanie wskazany Zamawiającemu przez Sprzedawcę po otrzymaniu Zamówienia.
 2. W celu dokonywania Zamówień należy zarejestrować się na Platformie tj. założyć na niej Konto.
 3. Konto umożliwia Zamawiającemu składanie zamówień u Sprzedawców, przeglądanie historii zamówień złożonych na Platformie, sprawdzenie statusu zamówienia, zbieranie punktów w ramach programu lojalnościowego dostępnego na Platformie czy samodzielną edycję danych do wysyłki towaru.
 4. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz rejestracyjny na Platformie.
 5. Administrator Platformy zweryfikuje Zamawiającego, a w przypadku pozytywnej weryfikacji, aktywuje jego Konto w terminie 5 Dni roboczych od zgłoszenia rejestracyjnego.
 6. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony, pomiędzy Zamawiającym a Administratorem Platformy, umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.
 7. Zamawiający może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 8. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Administratora Platformy na adres e-mail: b2b@derform.com.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
 9. Administrator Platformy zwraca uwagę, że na całkowitą wartość Zamówienia składają się: cena za towar (wraz z odpowiednim podatkiem VAT) oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 10. Zamawiający poprzez Platformę składa Zamówienie.
 11. Minimalna wartość zamówienia wynosi co najmniej 1400 zł brutto.
 12. W celu złożenia Zamówienia wybrany towar należy dodać do koszyka na Platformie.
 13. Zamówienie zostaje złożone na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na Platformie.
 14. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
 15. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Administratora Platformy w imieniu Sprzedawcy do Zamawiającego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji, na adres podany na Koncie.
 16. Przyjęcie Zamówienia przez Administratora Platformy w imieniu Sprzedawcy dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Zamawiającego następuje zawarcie umowy sprzedaży (pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą). Administrator Platformy ustosunkuje się, w imieniu Sprzedawcy, do otrzymanego Zamówienia w terminie 2 Dni roboczych.
 17. Administrator Platformy prowadzi w ramach Konta, na rzecz Zamawiających, program lojalnościowy („Program lojalnościowy”).
 18. W Programie lojalnościowym, za każde wydane 10 zł brutto na zamówienie złożone za pośrednictwem Platformy, Zamawiającemu przysługuje 1 punkt. Punkty pojawią się na Koncie Zamawiającego po zrealizowaniu zamówienia tj. w momencie gdy status zamówienia zmieni się na „Zamówienie zrealizowane”.
 19. Podczas składania zamówienia Zamawiający będzie miał możliwość wymiany zebranych w Programie lojalnościowym punktów– pod warunkiem posiadania odpowiedniej liczby punktów dla danego produktu, dostępnego w Programie lojalnościowym. Z wymianą punktów na towar wiąże się obowiązek opłaty na rzecz Administratora Platformy w wysokości 0,10 zł netto za każdy wymieniony w ramach programu produkt.
 20. W przypadku braku dostępności nagrody wybranej przez Zamawiającego w programie lojalnościowym, Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody na produkt podobny, w tej samej lub wyższej cenie. O fakcie zmiany Zamawiający zostanie poinformowany
 21. Punkty przyznawane w Programie lojalnościowym ulegają przedawnieniu po upływie 2 lat od momentu ich naliczenia.
 22. Punkty nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

 

§ 6 PŁATNOŚCI

 1. Szczegółowe informacje na temat płatności za towary kupowane od Sprzedawcy, a także w zakresie danych do dokonania płatności zostaną przekazane przez Sprzedawcę po zawarciu umowy sprzedaży tj. po przyjęciu zamówienia do realizacji.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do anulowania bieżącego zamówienia, zablokowania Konta Zamawiającego lub zawieszenia Programu lojalnościowego.

 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji przyjętego przez Sprzedawcę zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 2. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Towary zakupione na Platformie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Administratora Platformy.
 4. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie Administratora Platformy, w jego godzinach pracy, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Administratorem Platformy.

 

§ 8 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Zamawiający, o ile Sprzedawca nie postanowił inaczej, ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Zamawiający, o ile Sprzedawca nie postanowił inaczej, może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. żądać usunięcia wady
 3. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany przez Sprzedawcę.
 4. Jeśli zachodzi taka konieczność, Zamawiający dostarcza reklamowany towar na adres Sprzedawcy.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu na Platformie.
 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Platformy należy zgłaszać Administratorowi Platformy na adres e-mail podany w § 2 Regulaminu. Administrator Platformy ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

§ 9 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego podczas korzystania z Platformy jest Administrator Platformy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku podejmowania czynności prowadzących do zawarcia umowy z danym Sprzedawcą lub zawarcia z nim umowy administratorem danych osobowych Zamawiającego jest również Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Platformy – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Platformie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Zamawiającego przez Administratora Platformy jest świadczenie usługi Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest w szczególności:
  1. umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Zamawiającego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Zamawiającego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi korzystanie z Platformy. Dane Zamawiającego podane w związku z korzystaniem z Platformy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub Administratora Platformy;
  2. zostanie przyjęty sprzeciw Zamawiającego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Administratora Platformy

   – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. żądania przeniesienia danych do innego administratora 

   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Zamawiającego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 5. W celu realizacji swoich praw, Zamawiający powinien skontaktować się z Administratorem Platformy przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Zamawiający uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Zamawiający może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane na Platformie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży z właściwym dla danego zamówienia Sprzedawcą (dystrybutorem).
 3. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 4. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Administrator Platformy ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu, co nie będzie miało wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.
 6. Zamawiający zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 7. W przypadku gdy Zamawiający nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail b2b@derform.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Zamawiający zgłosi takie żądanie.
 8. W sytuacji gdy Zamawiający nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją.
 9. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 10. W przypadku ewentualnego sporu z Zamawiającym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora Platformy.

 

 

Regulamin newslettera Platformy B2B Derform

- KLIENCI DETALICZNI -

 

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Platformy, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach na Platformie.

Platforma – Platforma B2B Derform prowadzona przez Usługodawcę pod adresem https://b2b.derform.com.pl.

Usługodawca - DERFORM SPÓŁKA JAWNA DERĘGOWSCY z siedzibą pod adresem: Sady, ul. Za Motelem 1, 62-080 Tarnowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000017923, NIP 7810020305, nr REGON 63019616500000.

Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Do skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu na Platformie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: b2b@derform.com.pl.
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

 

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: b2b@derform.com.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 4. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 5. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 6. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 7. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona na Platformie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy b2b@derform.com.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium